Ordre National des Pharmaciens de Madagascar – ONP

Annuaire_tt

Choisissez une ville

ANTANANARIVO VILLE

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
ALIMAMOD Chazenane Pharmacie SANTE Lot IVE 35 Ter Behoririka 020 22 54032/ 032 05 540 32 / 033 12 434 73 / 034 70 684 04
ANDRIAMANDROSO Lis Pharmacie HASIN'NY AINA Logt 135 Cité Mandroseza 034 99 776 21/034 85 646 83
ANDRIANARISON Kanto Ny Rojo Pharmacie PRINCIPALE Lot II J 18 C Ivandry 020 22 439 15
ANDRIANASOLO Jessica Pharmacie HARY-SOA Imm ATRIUM Ankorondrano 033 07 835 98/034 07 929 12
ANDRIANASOLO Lala Pharmacie de MAHAMASINA III-F1 Mahamasina Sud 02022 545 58
ANDRIANJAFY Hanitra Pharmacie HANITRA Lot 188 Route circulaire Ankorahotra 020 22 312 81 /020 22 350 80/032 04 454 10
ARIFHOUSSEN Tehssine Pharmacie HAVANA Lot 135 AFA 67HA Centre Ouest en face Imm NY HAVANA 020 22 384 44/034 07 384 44/032 65 384 44
BADOURALY Réana Pharmacie de la CROIX DU SUD Lot IVS 63, Rue Ampanjaka Toera Soarano 020 22 220 59/032 05 656 56
BAKOLIARISOA Paquerêtte Pharmacie MAHASOAVA Route circulaire Antsakaviro près BNI 020 22 329 85/033 14 136 06
BAKOVOLOLONIRINA Hanitriniala Pharmacie AICHA Zone Commerciale Antetezanafovoany I 020 22 620 02/033 14 136 06
BASSIRALY Mounir Pharmacie d'ANTANIMENA Lot IVG 204 Imm. SANTA Antanimena 020 22 200 00
FANJAMALALA Patricia Pharmacie DE TANA 2 rue Andrianary Ratianarivo Antsahavola 020 22 207 17/034 49 362 77
FELICIE Marie Gisèle Pharmacie GISELE Anosivavaka Ambohimanarina 032 40 621 63
FITIAVANA Tendry Pharmacie METEO Lot IIE 21 Bis Ampasampito 033 01 081 04/034 63 058 38
HASSANALY Fidaly Pharmacie d'ANKADIFOTSY Lot IVF132 A - 50, avenue Lénine Ankadifotsy 020 22 222 07
KARMALY Akbaraly Pharmacie HORIZON Imm Assist Ivandry 034 11 534 99
LALAO Rozier Lydia Pharmacie MAEVASOA Immeuble Castello Anosizato 034 39 186 69
MAFILAZA Ambinintsoa Pharmacie de TANA 2 rue Andrianary Ratianarivo Antsahavola 020 22 207 17/034 60 995 05
MAHAMAD Hassan Hadissa Pharmacie H Lot III M 15 Ter Andrefan'Ambohijanahary 032 05 111 65/ 034 14 011 65
MAMOD Farez M - PHARMACIE Lot IF 12 BIS Ambalavao Isotry 020 22 665 22/034 02 652 55/034 20 665 22
MOLOU Sabir Pharmacie PRINCIPALE Lot II J 18 C Ivandry 020 22 439 15/032 05 533 93
MOUNIRA Dilavarhoussen Pharmacie d'ANKAZOMANGA Lot IVX 72 Ter Ankazomanga 020 23 302 68/020 26 040 08/034 12 714 17
RABEMANANJARA Miora Pharmacie d'AMPANDRANA Lot II V 80 Bis Ampandrana 034 08 104 85
RABEMANANTSOA Andry Pharmacie HARY-SOA Imm ATRIUM Ankorondrano 033 03 403 56/033 67 267 89/034 13 267 89
RABETSAROANA Vololona Pharmacie METROPOLE BP 410 Antaninarenina 020 22 200 25/020 22 327 27/034 05 811 34
RABIA Bakoly Pharmacie NOUVELLE 10 Rue Indira Gandhi, Tsaralalana 020 22 370 03/034 22 370 03
RABODOLALAO Antoinette Pharmacie IARIVO 4, rue Andrianampoinimerina Soarano 020 22 224 26/034 11 603 30
RAHARINJATOVO Norolala Pharmacie d'AMPANDRANA Lot II V 80 Bis Ampandrana 020 22 258 99/034 19 341 81
RAHERILALAO Nivo Sahondra Pharmacie MIRARISOA Lot IVH 53 J Ambodimita 020 24 154 59/033 11 757 30
RAJAONAH Naly Elison Pharmacie PRINCIPALE Lot II J 18 C Ivandry 032 41 823 42
RAJAONARISON Ravaka Joella Pharmacie NAMONTANA Lot II B 191 DAB Namontana 034 46 900 26
RAJAOSAFARA Baovola Pharmacie HASIMBOLA Galérie commerciale ZOOM Ankorondrano 020 22 259 50/034 20 259 50
RAJERY Rasata Voahangiarinivo Pharmacie SAKAIZA Lot IVP 52 Ter Antohomadinika 020 22 281 75/034 17 454 47
RAJOHNESY Rindra Pharmacie du ROI Centre commercial Tana Water Front 020 22 645 40/033 03 403 55
RAJONSON Anna Pharmacie FANOMEZANTSOA Lot près II D 4 Ambondrona 020 22 286 85/033 02 207 53
RAKOTOALIMANANA Holisoa Pharmacie d'ANDOHATAPENAKA Lot IVM 104 VZ Antetezanafovoany 020 22 670 70/033 11 931 00
RAKOTOARIMANANA Ravo Tatamo 032 07 10190
RAKOTOARIMANANA Tahianarisoa Pharmacie RAKOTOARIMANANA Lot II E 34 ZJ Ter Ambohidahy Mahazo 034 56 031 60 / 033 43 725 40
RAKOTOMALALA Rina Pharmacie METROPOLE BP 410 Antaninarenina 020 22 200 25/032 11 101 78
RAKOTOMALALA Tantely Pharmacie d'AVARADRANO Lot II N 87 Bis 103Analamahitsy 020 22 423 65/020 22 497 00/034 16 133 19
RAKOTONANAHARY Fanjaniaina Pharmacie ITOKIANA Lot VO 8 C Manakambahiny 020 22 322 64/034 84 322 64
RAKOTONDRAFARA Holihanta Pharmacie d'AVARADRANO Lot II N 87 Bis 103Analamahitsy 020 22 423 65/020 22 497 00/034 16 133 19
RAKOTONDRAMASY Léon Pharmacie MAHEFASOA Lot II N 110103 Analamahitsy 020 22 720 61
RAKOTONDRATSIMA John Luc Pharmacie SOARY Lot II E 2 VJ Iadiambola Ampasampito 020 22 410 58/032 11 248 48
RAKOTOSOA Marthe Pharmacie des 67 Ha Face Eglise Luthérienne 67 Ha 020 22 253 61
RAKOTOVAO Daniela Pharmacie d'AMPEFILOHA LOGT n°433 Ampefiloha 033 84 289 21/034 23 145 53
RAKOTOZAFY Fidy Pharmacie TOKY Lot II G 109 Andrefan'Ambohijanahary 020 22 264 41/034 11264 42
RAKOTOZAFY Sahondra Pharmacie NY AINA Lot II L 91 Andravoahangy Ambony 020 22 229 95
RAKOTOZAFY Soa Harimalala (Assistant) Pharmacie TOKY Lot II G 109 Andrefan'Ambohijanahary 020 22 264 41/032 04 090 54
RAMANITRARIVONY Andry Frédéric Pharmacie de LA DIGUE Enceinte Galerie commercial Akoor Digue, PK 8.5 032 68 119 00/032 77 276 79
RAMIARAMANANA L'Aurore Pharmacie d'ANOSIBE Lot III X 378 Anosibe Ouest 020 22 347 82/033 11 159 09
RANAIVO Annie Pharmacie SOANDRY Behoririka Près LUXOR 020 22 228 37/033 11 650 36/034 98 379 12
RANAIVOSON Laurette Pharmacie MAHAVOKY Lot II M 6 Bis Mahavoky Besarety 020 22 255 51
RANDIMBISON RASOARIMANGA Adeline Pharmacie d'AMBODITSIRY Lot II B 48 Bis Amboditsiry 020 22 528 21/033 40 672 69/034 61 866 16
RANDRIA Lalatiana Pharmacie d'ISORAKA 34, Avenu Grandier Isoraka 034 04 023 22
RANDRIA Lalatiana Pharmacie METROPOLE Antaninarenina 034 04 023 22
RANDRIAKOTO Mamy Pharmacie MAMY 67 Ha Nord - Est 020 22 318 21/032 07 513 46/034 07 513 46
RANDRIAMANIVO Soarojo Pharmacie MIARO Galerie ARO Ampefiloha 020 22 621 18/032 05 224 32
RANDRIAMAROSON Lala Pharmacie d'ANDRAVOAHANGY Lalana Rafiringa Andravoahangy Ambony 020 22 245 12/033 12 693 11
RANDRIANALIMANANA Monique Pharmacie HERIZO Lot IVR 16 Bis Ankaditapaka 020 22 697 22/034 03 622 27
RANDRIANANDRASANA Tojosoa Pharmacie ANJA Lot II N 56Bis Analamahitsy 020 26 406 55/034 12 550 16
RANDRIANARIMANANA Fanomezana Pharmacie d'ISORAKA 34, Avenue Grandier Isoraka 020 22 285 04/034 04 512 27
RANDRIANASOLO Jean Charles Pharmacie VOLAHANTA Lot III V 1 Anosibe 020 22 355 09/034 08 135 76
RANDRIANASOLO Kaithy Princia Pharmacie d'ANALAKELY 3, rue Refotaka Analakely 020 22 236 81/034 59 163 98
RANDRIANASOLO Kerry Francia Pharmacie d'ANKAZOTOKANA à 600m Supermarket vers Ambanidia 020 22 354 42/034 59 168 39
RANDRIATIANA Richard Pharmacie de SOANIERANA Lot III N 28 Fiadanana Soanierana 020 22 243 21/032 87 675 02/034 20 230 71
RANOROARISATA Lalanirina Pharmacie de la RN2 Lot 2 GR 20 RAB Bis Mahazo 033 73 978 11/034 20 300 30
RAOELINAVALONA Rindra Lee 034 08 687 02
RARIVO Solomampionona Pharmacie LEADER PRICE Leader Price Tanjombato 020 24 372 01/034 21 847 07
RASAMOELA Laingo Soa Pharmacie RAKOTOARIVONY 34, Avenue Andrianampoinimerina 020 22 240 64/033 86 716 49/034 31 716 49
RASAMOELY Priscilla Pharmacie PERGOLA 32 rue Ratsimilaho,Antaninarenina 020 22 237 17/034 15 150 48
RASETARINERA RABARISOA Ony Andrianavalona Pharmacie RABARISOA Lot IVI 25 Bis Mandialaza And/gy 020 22 229 86/034 07 229 86
RASOANARIVO Jeanne Marie Pharmacie du PROGRES 72, Avenue du 26 juin Analakely 020 22 207 06/034 17 821 36
RASOARIVONY Marthe Pharmacie DE LA CAPITALE Lot IVI 151 T Tsaramasay 020 23 610 00/032 12 610 00/034 25 610 00
RASOLONDRAIBE Amédée Pharmacie de la CROIX VERTE Lot VS 65 Ambolokandrina 020 24 251 86/032 07 929 42/034 07 929 42
RASOLONJATOVO Hanitra Pharmacie de LA DIGUE Enceinte Galerie Commerciale Akoor Digue, PK 8.5 032 11 101 80/032 77 276 79/034 06 485 81
RASOLONJATOVO Réné Pharmacie RASOLONJATOVO Anosy en face HJRA 020 24 570 38/034 64 838 61
RATSARA Eliane Pharmacie TSARA Lot 273 A Andavamamba 020 22 347 12/033 11 045 88/034 12 990 88
RATSARAMIAFARAMANANA Honorine Pharmacie du FIRAISANA VI Antanety Atsimo Ambohimanarina 020 23 213 86/032 02 066 71
RATSIMAROFY Tianstoa Pharmacie PRINCIPALE Lot II J 18 C Ivandry 034 74 809 38
RAVAOARIMALALA Ialisoa Pharmacie RALISON Lot IVR 34 Bis Antanimena 032 80 503 56/034 44 429 51/034 68 539 00
RAVELOJAONA Hanitra Pharmacie GRACE Galerie Iarivo Près Lot C 38 bis Andranomena 020 22 312 81/ 020 22 350 80
RAVONINTSIHOARANA Pharmacie METEO Lot IIE 21 Bis Ampasampito 033 01 081 04/034 63 058 38
RAZAFIMANDIMBY Juliette Pharmacie MANJAKARAY Lot II D Ter Manjakaray 020 22 456 78 / 032 12 456 78
RAZAFIMANDRANTO Sylvia Pharmacie RAZAFIMANDRANTO 56, Avenue du 26 juin, Analakely 020 22 234 04/032 62 794 60
RAZAFIMARSON Bertrand 034 39 520 87
RAZAFINDRAHAINGO Noeline Pharmacie la PROVIDENCE 5, rue Paul Dussac Andohan'Analakely 020 22 547 49/032 29 053 21/034 63 044 78
RAZAIARISOA Vonimboahangy Pharmacie d'AMBODIVONA Ambodivona-Ankadifotsy 034 07 228 98/034 07 444 70
RIJARAMARSON Berthoni Pharmacie FINOANA Lot III G 2G bis Ambatolampikely 032 97 919 63/034 94 264 19
SIKANDAR Abassbay Pharmacie de TANA 2, rue Andrianary Ratianarivo Antsahavola 020 22 207 17/032 05 207 17
SOLOFONOMENJANAHARY Miora Pharmacie d'AMBANIDIA Lot VC 44 Bis Ambanidia 020 22 255 50/032 05 255 50/034 86 016 07
SOLOMONA Sophie Pharmacie MAHAFALY Lot II H 107 LN Ambohidrazana Soavimasondro 034 10 937 11
VOLOLOMANARIVO Suzy PharmacieRAKOTONDRAZAKA Lot IVI 25, rue Ramananarivo Andr/gy 020 22 222 25/034 06 183 90
Pharmacie de L'OCEAN INDIEN Avenue de l'Indépendance Soarano 034 05 224 70 / 032 11 224 70
Pharmacie NANISANA Lot II A 104 A Nanisana 020 22 520 29/032 03 520 29

ANTANANARIVO PERIPHERIE

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
ANDRIAMIASY Seheno Pharmacie MIANTSA Lot 001 AT IV Antsahamarina, Ambohitrimanjaka 032 80 081 72/034 47 136 21
ANDRIAMISA Muriel Pharmacie d'ANKARAOBATO Lot IVA 74 Ter A Antanetisoa 034 10 171 95
ANDRIAMPENO Haritiana Herivahoaka Pharmacie HERY Lot AD 79 Ankadikely Ilafy 034 13 302 03/034 30 410 18
ANDRIANAIVO Rafehivola Pharmacie d'ANOSIZATO Lot AZ 83 A II Anosizato Andrefana 020 22 631 43/032 03 963 90/034 36 733 51
ANDRIANANJAVELO Rasata Pharmacie NASOLO Lot 203 F III Talatamaty 032 04 040 84
ANDRIANARISOA Vololonirina Marie Léa Pharmacie d'ATSIMONDRANO Lot III A 4 Tanjombato 020 22 461 72
ARENA Léong Pharmacie JADE Horizon Ivato 034 87 340 94/034 88 392 99
BEANJARA Gael Pharmacie d'AMBOHIMANGAKELY Lot 104 BI bis AnkadilalanaAmbohimangakely 032 04 748 90
BORSA Zo Pharmacie LA COLOMBE ITM 15 Bis Andranonahoatra Itaosy 034 60 396 61
KASSIM Wahid Pharmacie MANDROSOA Lot II F 4 bis Fitroafana Talatamaty 034 26 070 14
MARCEL Alain Pharmacie SANDRY Lot IPS 17 bis Sakambahiny Ambohidahy 020 22 339 79/033 11 303 04
MBOLANIRINA Radoniana Pharmacie de SABOTSY NAMEHANA 27 AFImanga Atsinanatsena Sabotsy Namehana 034 44 362 47
MORA ARVELLIE Sandrine Pharmacie DU PALAIS Lot 96 cité Mandrimena Iavoloha 034 80 877 62
MORA Edwin Pharmacie d'AMBATOBE II N 19 DAAmbatobe 020 22 413 16/032 40 618 06
MOUCHON Denis Michel 034 59 013 73
NOMEARISATA Josette Pharmacie FANIRINA Lot 49 APN Ambatolampy Avaratra, Aambohitrimanjaka 034 71 607 49
PARESOA Pharmacie d'ANTSOFINONDRY Lot EAN 51 bis Antsofinondry 034 51 200 28
PASCAL Jean Pharmacie FITIAVANA Lot AK 21 Bis Ankladikely Ilafy 020 22 436 33/034 21 110 06
RABEARISOA Fanirina Pharmacie RABE Lot IAH 43 Avaratsena Ambohidrapeto 020 24 221 66/034 43 122 31
RABEHANTA Nathalie Pharmacie AMBOHIDRATRIMO Lot 25 Ambohidratrimo 033 29 126 83/034 29 358 45/034 60 629 44
RABEHENINTSOA Miray 034 50 317 34
RABETALIANA Mirantsoa Pharmacie DE TANJOMBATO Lot III A 40 Tanjombato 020 22 570 35
RABEVAHINY Sandy DU CENTRE JUMBO SMART Tanjombato 034 51 094 18
RADANIELINA Nivosoa Voahangy Pharmacie d'IVATO Lot K 4 / 009 - 105 Ivato 020 22 442 95/032 02 393 76
RAHARINIAVO Ramilinjanahary Pharmacie d'AMPITATAFIKA Lot AB 66 Ampitatafika 034 09 462 23
RAHARINJATOVO Lalaina Pharmacie AMBOARA A02 Bis T Namontana Anosiala 034 52 610 64/033 61 315 84
RAJADIARISON Nicole Pharmacie SANTILO Shop 16-17 Centre com. Santilo Anosizato Andrefana 034 54 945 40
RAJERISON Mahanina Minasoa Pharmacie SOLEIL Lot IAB 40 Bis Andrononobe 034 20 356 51
RAKOTOARIMANANA Tefy Pharmacie DE MAHITSY Lot AI 8 Bis Mahitsy 033 05 599 23/034 53 944 53
RAKOTOARISOA Tsirahonanarivo Pharmacie d'ANKADINDRATOMBO Lot PN 32 Bis Ankadindratombo 034 02 588 02/034 46 940 34
RAKOTOARIVELO Nambinina Pharmacie TIANA Lot 27 I Imerinafovoany Talatamaty 020 22 276 23/034 66 824 28
RAKOTOVELO Estelle Pharmacie ESTELLE Lot IPA 1Ter Itaosy 034 06 928 55
RAKOTOVELO Patricia Pharmacie PATTY Lot 30 A B Bis Ampitatafika 033 11 080 59
RANDRIANAIVO Miora Pharmacie MIHAJA 68/2 Ambohijanahary Antehiroka 034 89 101 00
RANDRIANAIVO RAVELONA Mamitiana Pharmacie d'AMBOHIMANAMBOLA AL 19 Ampahimanga 034 98 616 01/034 87 014 35
RANIVOARIVELO Noromihaja Pharmacie S NAMEHANA Lot B 51 Andrefantsena Iadiambola Sabotsy Namehana 033 18 273 95
RANJIVASON Jenny Pharmacie BY PASS Alasora Lot T 16B Ambatonjara Ankadindratombo By Pass 034 98 525 25/032 12 525 25
RASAMOELINARIVO Mbolamalala Pharmacie AMORONAKONA BY PSS Amoronakona Ambohimangakely 034 36 115 15/034 80 741 21
RASOAMIARAMANANA Godeffrin Pharmacie d'AMBOHIBAO Lot AD 12 Bis Ambohibao 020 22 482 64/032 05 931 38/033 11 931 38
RASOLOFO ARIZAKA Tsiriniaina Pharmacie d'AMBOHIMAHITSY Lot II F 113 Ambohimahitsy Ambohimangakely 034 33 304 17 / 034 95 882 30
RASOLOFOMANANA Espérance Pharmacie de la RN7 Lot IB 459 Andoharanofotsy 020 22 570 77/034 41 644 48
RATOVONDRIAKA Anne Marie Pharmacie d'ANDOHARANOFOTSY Lot IB 88 Andoharanofotsy 020 22 079 84/033 11 311 04
RATOVONDRIAKA Christian Pharmacie MAHATSARA Lot 104 ter Pavillon n° 4 Ivato Ivato Aéroport 020 26 413 90/034 52 016 76
RATSARA MALAZA Edinael Pharmacie MALAZA Lot 25 A Antanetibe Antehiroka 034 86 045 88
RATSIMBAZAFY Linda Tiana Pharmacie d'IMERINTSIATOSIKA Lot VF 17 Ter Imerintsiatosika 034 19 542 35/034 26 606 88
RAVALISON Landy Pharmacie de FENOARIVO Lot près FVR 1 Fenoarivo 032 96 070 49/034 33 161 75/034 99 584 28
RAVAOARISOA Suzel Pharmacie d'ANOSY AVARATRA Lot 74 MI bis Anosy Avaratra 034 84 235 49
RAVELOMANANTSOA Hagatiana Pciie d'AMBOAROY Lot B 30 Amboaroy Alasora 034 02 817 97
RAZAFIMAHARAVO Tolodrazana Jean Michel Pharmacie de l'ABONDANCE Lot III C 158 B Bis Antsahakely Ifariha Ankaraobato 032 05 326 90/033 81 726 90/034 75 214 36
RAZAFIMAHEFA Manitatsoa Pharmacie MITONDRASOA Alakamisy Fenoarivo 034 14 107 08
RAZAKANARY Sandra Pharmacie BONGATSARA Villa Jean Loup, Lot ITL 9 ter Tsarahonenana Amboatavo Ambavahaditokana 034 07 837 26
RAZANAKOTO Andry Thierry Pharmacie d'AMBOHIJANAKA Lot H 159 D Box 8 Dorodosy Imerimanjaka Ambohijanaka 034 39 387 89
ROBIARISON Jeannot Pharmacie AMBOHITRAVAO Lot 150 F I Ambohitravao Talatamaty 020 22 486 70/033 28 817 92/034 01816 31
VELONJARA Mialy Pharmacie HO ANAO Lot 163 AI Bis Antanambao Ambohimangakely 034 10 615 21

MANJAKANDRIANA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
FAMENOTSOA Kiadiniaina Jacky Pharmacie de MANJAKANDRIANA M5U-23 Manjakandriana 034 15 109 74

TSIROANOMANDIDY

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RASETRAHARIVELO Gisèle Pharmacie HARIVELO Lot 1 TA 13 Tsiroanomnadidy Atsimo 034 01 552 82

ANALAVORY

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
HAJANIRINA Nomenjanahary Pharmacie d'ANALAVORY TN 1878-L Firavaha 034 79 120 19

ARIVONIMAMO

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
ANDRIANANTARA Ravaka Pharmacie UNIVERS Lot IA 9 Bis Arivonimamo Avaratra 034 86 449 88/033 68 218 76

ANTSIRABE

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
ANDRIALALANIRINA Anselme Antonio Pharmacie SITRAKA Lot 19 B 390 Ambohimiandrisoa 020 44 484 77/032 55 177 16/032 05 177 47
BAKOVOLOLONA Ravaoharisoa Pharmacie TIA Lot 0512 A 244 Tsarasaotra 034 15 430 05
DAMA Garcin Pharmacie d'AMBOHIMENA Lot 0708 D 355 Ambohimena 032 05 990 10/033 11 990 10
GUINDO Holy Mireille 034 20 324 19
RABESON Aurelie Pharmacie MAHASOA Angle rue Radama 1er Antsirabe 020 44 489 67/033 24 650 00/034 20 950 37
RAKOTONDRAINIBE Michel Pharmacie VAKINANKARATRA Lot 13A 90 Antsenakely 020 44 482 14
RAMANOELA Viviane Pharmacie AINA VAOVAO Lot 23G, 10 route de Tana 020 44 488 47/033 71 219 29
RANDRIAMOSE Claude Pharmacie d'ASABOTSY Lot 15C 05 Atsinanantsena Sabotsy 020 44 483 43
RAONIVELO Miora Pharmacie VAKINANKARATRA Lot 13A 90 Antsenakely 034 08 774 07
RATEFIARISON Eliantsa Vanina Pharmacie ILAINA Lot 1120 A 133 Miaramasoandro 020 44 499 62/033 90 353 40
RAVONINJATOVO Mihaja Harinavalona Pharmacie VAO Lot 21 A 10, Avaratsena 034 44 482 14
RAZAFIMAHALEO Mamitiana Pharmacie FINARITRA Lot 03 A 60 Ambavahadimangatsiaka 020 44 494 82/034 10 473 02
RAZAFINDRAMONJY Julienne Pharmacie ANDO Lot 06A 240 Mahazoarivo 020 44 481 43/033 11 818 02
RAZAFITSIMIROMBAKA Vonimanitra Pharmacie FINARITRA Lot 03 A 60 Ambavahadimangatsiaka 020 44 494 82/034 81 414 42

AMBATOLAMPY

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
MAHATANA Sébastien Pharmacie d'AMBATOLAMPY Lot C 50A Ambanimaso 032 04 032 44/033 28 450 78/034 03 364 34
RAKOTOARIMANANA Telina Pharmacie d'ILAMPY Lot A 309 Bis Andafiatsimo 033 14 183 49/034 74 757 50

AMBOHIMANDROSO

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RAOELIHAJAINA Dina Fitia Pharmacie d'AMBOHIMANDROSO Ambohimandroso Antsirabe 034 88 990 56

ANTSIRANANA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
ABDALLAH Pharmacie MAHAVAVY 13 avenue Philibert Tsiranana 020 82 223 15
ABDALLAH Anjara Said Pharmacie MAHASOA Lot 2-012-16 Tanambao Ste Marie 020 82 225 94
ABDALLAH Rachid PharmacieSCAMA Imm scama, route d' AMBILOBE Antsiranana 034 53 250 23
CHARLES Olga Pharmacie OLGA BP 402 - 1, rue Commandant Marchand 020 82 219 72/032 04 207 88
ISSA Abdou Pharmacie ISSA Lot 3-052-02 Sainte Marie Tanambao 020 82 227 15
MORA Hao Ha Pharmacie MORA 2, rue Kodjas, placeKnars Antsiranana 020 82 214 97
PORASOA Aimée Nirina Pharmacie de L'ESPERANCE 80, rue Colbert 020 82 219 29
RALISOA Vero Alice Herimita Pharmacie HENINTSOA Lot 206202 rue JUSTIN bezara Antsiranana 034 06 480 98
RANDRIANTSANGAMBELONA Abel Pharmacie de L'AVENIR 32, rue Dr Syedna Burhanuddin Antsiranana 032 40 455 10

AMBANJA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
GEORGETTE Pharmacie du SAMBIRANO BP 17, Imm Nord BTM 020 86 501 48
RICHARD Claudio Pharmacie MAIVAGNA Tanambao V 032 60 688 69
MAIVANA HOMARY Chamasse Pharmacie MAIVAGNA Tanambao V 032 04 059 41/032 11 069 27
ZAKIA Alexandrine Pharmacie ZAKIA Lot n° 01-08-O-0070 020 82 926 23/032 40 915 42

ANTALAHA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
KAM HYO Hélène Pharmacie KAM HYO BP 134 Antalaha 032 07 200 50
JAO Félix Pharmacie MIRARISOA Lot ZKB 320B sect 8 Ankoalabe 034 13 815 35/032 55 865 52
IAVIZARA Jean Germain Pharmacie ORIENTALE Ambatomitraka secteur n°3 032 45 681 12/034 12 845 05
MANDIMBISOA Victoire Pharmacie MANDIMBISOA Boulevard de France 032 07 161 68

ANDAPA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
ASSANY Dossy Rainna Pharmacie DOSY Rue Jean Ramanandraibe, Fkt Antangena 032 88 549 90
NDRIANTSARA Givano Pharmacie d'ANDAPA Beanana 032 84 675 80 / 034 31 270 75

AMBILOBE

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
LAOU MAN Cheong Pharmacie VAOVAO Rue Sant Michel Ambilobe 020 82 060 90/032 02 213 82
LAOU MAN Alexandre Pharmacie RAVINTSARA Lot IV 443 Antafiakasaka 032 50 544 48
VOGNONO Marie Louise Pharmacie LOUISE Rue Santerre IMM Boudhabbay 032 90 959 21

NOSY BE

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
NOUROUDINE Ben Abdou Pharmacie NOUROUDINE Rue de Liège Quartier LAVOIR, Labatterie Hell Ville 020 86 610 38
NOUROUDINE Jemael Pharmacie d'AMBONARA Batiment 5 étages Ambonara 034 21 207 06
RAZAFY Nathalie Pharmacie TOKO Ambatoloaka Dzamandzar 032 44 391 25
TSARAJORO Axel Pharmacie TSARAJORO Avenue Augagneur Victor 032 40 352 24

SAMBAVA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RAMIARANA Monique Pharmacie MEVA Antanifotsy I 032 02 416 90
RANASY Flavien Pharmacie JANGA Place du marché Ambodisatrana 032 02 641 11/032 69 815 12
Pharmacie MANANTENASOA BP 88 032 02 001 11/032 04 626 38
TOKELY Angela Fiodorovna Pharmacie RAVINALA BP 12 A Ambalamandrefo 032 40 206 13
TOTOLAVA Stefano Rossini Pharmacie CENTRALE DE SAMBAVA Antaimby Sambava 032 45 117 52

VOHEMAR

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
Pharmacie FANOJO Lot E75A945 Androrona 033 46 222 98/034 35 346 36
ABD EL CADER Samirah Pharmacie VAGNONO Ampanefena Antsimo Vohémar 032 55 264 69
RASOAMANARIVO Annette Pharmacie SOA Boulevard Poincaré Vohémar Ville 032 04 830 04/034 26 838 59

FIANARANTSOA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
MAC GUI CHAN Désiré Pharmacie CENTRALE DU SUD Lot W 150/3702 Ampalampaiso 020 75 514 44/020 75 514 25/032 52 514 44
MAC Patrick Pharmacie du BETSILEO Lot 126 cité Antarandolo Fianarantsoa 020 75 516 73
RAHARIMANJAKA Ghislaine Pharmacie du BETSILEO Lot 126 cité Antarandolo Fianarantsoa 020 75 516 73
RAKOTOARINOSY Robert Pharmacie MAMISOA Antanifotsy IV Talatamaty Fianarantsoa 020 75 917 42/032 43 278 57
RALAIVITA Elise Pharmacie SOAVA BP 164 Place du Zoma 301 Fianarantsoa 020 75 510 63/032 40 229 50
RATSIMBAZAFY Joseph Michel Pharmacie SANDRATRA Zorozoroana Talatamaty 020 75 501 91/032 04 683 31/034 96 378 80
SOLOMONA Christo Pharmacie des PLATEAUX Lot II P 141 Tambohobe Fianarantsoa 020 75 502 45/032 05 216 46
ZALAHIBE Jean Jacques Pharmacie EZAKA Près Lot 4521 B 3611 Ambodiraotra 020 75 910 96

AMBOSITRA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
ANDRIAMAHEFARIVO Rodin Pharmacie ANDRIAMAHEFARIVO Lot VI C6 Ambohimiadana Ambositra 034 01 020 52
RAZAFINDRAVELO Voninavokonirina Pharmacie TONY Lot VG07 Ampivarotanomby Ambositra 034 01 997 74
Pharmacie RAKOTOARISOA Lot III H 15 Iajaky Ambositra 034 67 085 30

MANAKARA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RENE Léon Pharmacie CENTRALE DE LA COTE EST Lot IG 55 Tanjondava 020 72 213 86/033 11 419 80/034 86 617 58
MICKAEL Bien Aimé Pharmacie CENTRALE DE LA COTE EST Lot IG 55 Tanjondava 032 65 777 97
RAZANABAHINY Marojama Eric Pharmacie LA BELLE VILLE Tanambao Ombimena 034 50 181 78

FARAFANGANA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
ATSIMO ATSINANANA Farafangana 034 64 896 00
RAZORY Jean Pharmacie FENOARIVO Farafangana 020 73 912 77/034 47 694 77

MANANJARY

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RASOANIRINA Louise Pharmacie PANGALANA Lot 10 F 7 Ankadirano 020 72 900 42/034 10 308 33

VANGAINDRANO

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RAZORY Anna Pharmacie de VANGAINDRANO Vangaindrano 034 16 391 71

IHOSY

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RAPETERAMANA Gracien Pharmacie MANANTENA Lot 2IP.45 Fanjakamandroso Ihosy 034 15 262 63/034 18 433 40
RAJAONA Tsirinirina Pharmacie d'IHOROMBE Fanjakamandroso Ihosy Région Ihorombe 034 67 587 92/034 39 521 70

MAHAJANGA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
Pharmacie de L'ESPERANCE 0202 E Antanimasaja 032 07 388 29
INDRIAMIHAJA Fidizara Eleonore Pharmacie de L'AVENIR 8, Rue Garnier MAJUNGA BE 034 01 221 14
Pharmacie BELVEDERE BP 568, avenue de l'Eglise Mahabibo Mahajanga 020 62 222 94
FIDAHOUSSEN Rizvan Pharmacie HAZAVANA Ambohimandamina Mahajanga 032 07 388 23/032 03 388 23
KALOMARO Jacques Pharmacie TSIVAHINY Lot 0105 B 0035 Mangarivotra 032 49 092 71
RAOTOSON Telina Arinala Pharmacie TAFITA Lot 0108A0190 Amboamboaka Tsararano 032 07 388 21
RAFENOMANANA Tsiry Landy Pharmacie AINA Villa COSMOS TF N°2138-BR Mangarivotra 020 62 239 14/034 95 814 46
RAKOTOMALALA Max Pharmacie BETSIBOKA 8, rue Henri Garnier Mahajanga 034 86 257 08
RALEJARISOA Bodonirina Pharmacie MAHAVONJY LOGT 42074 Fiofio BP 685 033 78 252 00/034 81 173 97
RALISY Séraphine Pharmacie ANJARASOA Avenue de l'Eglise Mahabibo 020 62 237 15/032 07 068 10
RANDRIAMANAFANA Pierrot Pharmacie AVOTRA Tsararano Anosikely Rte d'Amborovy 034 50 854 48
RAOELINA Romain Pharmacie du CENTRE 29, cité Communale 020 62 238 50/032 11 190 52/034 11 190 52
RASIDIMANANA Patrice Pharmacie ANAIS Lot 95 PCELLE 345 Abattoir Mahajanga 032 02 259 65
RASOAHANITRINIKASA Liva Pharmacie AINA Villa COSMOS TF N°2138-BR Mangarivotra 020 62 239 14/032 07 540 12
RAZAFIARINOSY Patrick Pharmacie HARINOSY 18, Avenue de France 020 62 231 00/034 15 621 22
Pharmacie SAMBY TSARA ROYAL TRADE CENTER Tsaramandroso Ambany 020 62 227 79/020 62 228 68
VELOMORA Donald Pharmacie MAEVAN'I BOENY Lot 32 Plle 113 Mahabibokely 020 62 294 60/034 07 551 63

ANTSOHIHY

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
BEANDAZA Eloi Pharmacie d'ANTSOHIHY Lot 160 E Haute ville 020 67 012 65/033 01 437 50/034 01 05839
BEANDAZA Eric Pharmacie d'ANTSOHIHY Lot 160 E Haute ville 032 27 608 62/034 97 644 31
BERA Marie Andronick Pharmacie MAHASOA Lot C Ankirihiry Sud 032 43 790 03/034 97 551 64
RADANIARISON Flavie Pharmacie ZANATANY Lot 53 A Ambalabe Antsohihy 034 12 585 84
MARIE Françoise Pharmacie ZANATANY Lot 53 A Ambalabe Antsohihy 032 42 518 18/034 7197159

MAEVATANANA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RAHARISON Norosoa Pharmacie TANTELY Andranomangatsiaka Maevatanana près du marché 033 02 270 18/034 39 909 07

MAINTIRANO

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RABA Letiena Pharmacie LETIENA BP 72 Maintirano 034 64 465 16/034 39 971 81

BEFANDRIANA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
NANTENAINJANAHARY Inous Pharmacie de BEFANDRIANA Lot 75T Tsaramandroso Befandriana Nord 032 42 911 68/034 23 600 07

MAMPIKONY

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RAKOTOARISOA Mahefamiandantsoa Pharmacie DE MAMPIKONY Tsaramandroso I 033 33 111 00/034 59 922 50

TOAMASINA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
ANDRIANANTENAINA Ionimalala Pharmacie SOA Rue Amiral Billard Toamasina 020 53 327 67
BEANDAPA Gilbert Pharmacie VONJY Lot 273 F ,Plle 21/21,Ambolomadinika,Route Melville 020 53 321 20/032 04 327 27
Pharmacie deL'EST BP 35 Tanambao V 020 53 337 84
FENO Emile Pharmacie DESTIN 150 ter, parcelle 14/32 Ambohijafy 034 78 215 94
RASOLONDRAIBE Miharisoa Tantely Pharmacie VELONAINA 11, rue du commerce Ampasimazava 034 61 339 51
INDRIANJAFY Marie Laurence Pharmacie NAHASY Villa Borelly II T Làlana1846-BA Bd Joffre 034 29 373 89
Pharmacie LAHADY Boulevard Joffre 034 75 701 94
MANGITRIKY Jacquot Pharmacie JOYCIA Lot A 150 Batiment Franzhenngs 032 64 568 08
NDRIAMALAZA Mélanie Pharmacie MAHATSARA BP 238 020 53 313 50/020 53 339 12/032 07 342 82
Pharmacie du COEUR Villa Harenamamy, Lot 33 Boulevard Ivondro Plle 32/33
RABAOVONISON Yvon Martial Pharmacie SAINT MARTIAL Lot 0490 plle 11/47 car3 Mangarano II 034 28 180 16
RAHELISOA Marovavy Pharmacie MIRINDRA Lot 193 Béryl Rose Bd d'Andevoranto 032 04 130 66/034 43 092 59
RAKOTOSON Seheno Pharmacie du BAZAR BE Place du marché 020 53 334 07/032 04 190 07
RAMERISON Rhodeli Pharmacie NY ANTSIKA Lot 92-B cité Procoops - Parcelle 31/22 020 53 326 86/032 92 839 22/ 034 16 603 19
RANDRIANARISON Christian Lancelot Pharmacie SOAVINA Lot 03B Plle 14/33 Morafeno 032 76 694 54
RANDRIANOMENJANAHARY Kininy Pharmacie CENTRALE DE L'EST Lot 2816 Tanamborozano Ouest 034 90 335 81
RANDRIANTSALAMA Elsa Pharmacie ANJARA Tanamakoa 034 75 701 94
RANJANORO Paul Pharmacie TSARASANDRY Boulevard de l'OUA 020 53 336 40/032 07 161 95/034 29 514 38
RASOAVANONA Alice Pharmacie SOA Rue Amiral Billard Toamasina 020 53 327 67/032 51 675 71
RAVAO Thérèse Pharmacie SOAV INA Lot 03B Plle 14/33 Morafeno 020 53 911 24/034 41 342 99
RAZAFINIMANANA Ambinintsoa Pharmacie AMBININTSOA Lot 9 parcelle 13/71 Tanambao V 032 64 311 51/032 50 603 87
RIMOARIZAFY Sylvie Nathalie Pharmacie VALISOA Lot Q 20 B Mangarano I Toamasina I rte Barikadimy 034 06 358 63
VENTY Emile Pharmacie ANDRY Bd de la victoire 132 Propriété Jimmy Bazar Kely 020 53 312 00/032 02 518 75

AMBATONDRAZAKA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
ANDRIANJANAHARY Roger Pharmacie DU LAC Lot 22 139 Madiotsifafana Ambatondrazaka 032 81 097 40/034 15 738 04
ANDRIANJAFINIONY Jean de Dieu Pharmacie HENINTSOA Lot 22167 Madiotsifafana Ambatondrazaka 020 54 813 41/034 16 740 85
JAONIA Ravatonasolo Pharmacie MIOTISOA Lot 14160 Atsimondrova Ambatondrazaka 033 14 004 04
RAKOTONANDRASANA Tompo Harinesy Pharmacie EZAKA Lot n° 01-S Besarety Amparafaravola 034 51 469 84
Pharmacie TANAMBE Tanambe
RAZAFINDRAHAINGO Parfait Pharmacie MITSINJO Lot 10503 Ambohimasina 034 01 464 58

FENERIVE - EST

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
FLORIAN Hantanirina M. Caroll Pharmacie RAVINALA Lot 68 A Ambataria 020 57 300 16/034 08 258 01
Pharmacie SOANTSIKA Lot 77M Satavola

MANANARA - NORD

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RABEMANANJARA Mathieu Pharmacie LEMOPHAR Lot carreau n°1 Androkaroka 032 46 214 70/032 80 813 09
RABEMANANJARA Pierre Pharmacie FLORENTINA Mananara Nord 032 05 371 91

MAROANTSETRA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
BEANONA Adonis Pharmacie d'ANDROKAROKA Androkaroka 032 77 817 68
RAVOLOLOMIHANTASOA Lynda Pharmacie FENOSOA BP 1 032 46 232 56

MORAMANGA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RASOANAIVO Achil Albert Anicet Pharmacie ESPOIR Place du marché BP 85 020 56 820 78/033 62 820 78/034 82 686 26
RAMIADANARIMANANA Vololonirina Pharmacie MIAHY Lot 162 A Camps des mariüs 034 01 232 85
RAVAOHOLY Marie Goretti Pharmacie HAZAVANA Lot A 401 Moramanga 020 56 825 57/034 74 367 69/034 89 988 87

MAHANORO

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RAVELOSON Tolojanahary Dauphin Ariel Pharmacie DAUPHIN ANSAFA Hotel Ambalakininina Mahanoro 034 26 386 18

SAINTE MARIE

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
VELONTRASINA CLotilde Pharmacie SAINTE MARIE Ambodifotatra Sainte Marie 032 93 763 39

TOLIARY

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
JINABO Marie Olga Pharmacie MAHAVATSE Lot KDI Bd Lyautey BP 255 032 02 025 56
LAHY Eugène Pharmacie TSODRANO Rue Maninday Ankilefaly 020 94 437 94/034 29 339 81
MASY Mariette Pharmacie du FIHERENA Tsianaloka 032 04 524 57
Pharmacie de TANAMBAO Rue Montagnole 020 94 425 94
RANDRIANANDRASANA Saholinirina Pharmacie NY SOA BP 495 Betela Morafeno 020 94 439 77/020 94 429 31/034 18 687 92
RATSIMBAZAFY Laurent Pharmacie SANFILY BP 202 020 94 427 75/032 07 588 71
RATSIMBAZAFY TOVONDRAINY Marcellin Pharmacie MEVA Lot 018 DA 3, rue du Général Leclerc Tanambao M 032 41 562 82/034 19 841 57
RAZAFIARISOANIRINA Liliane Pharmacie ZANATANY BP 347 032 02 620 72

MORONDAVA

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
MANOVASOA Richard Pharmacie de l'AMICALE IMM. BAGUE RAZA Morondava 032 04 831 15
RASOANINDRINA Vololoniaina Pharmacie ESPOIR Avenue de l'Indépendance 020 95 520 08/032 41 056 76
SIRIDA Séraphine Pharmacie MAHASOA Andabatoara 034 07 321 52

TOLAGNARO

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
RANDRIANANTENAINA Gaetan KANACIA Tanambao Tolagnaro 034 19 861 80
RASOLOARIVELO Perline Pharmacie ENDOR BP 263 Tanambao 034 12 222 16
RATSIMBAZAFY Malalaniaina Pharmacie MIAINA Esokaka Ex Tsenakely 034 63 522 31/034 15 529 31
RATSITSISON Tombotsoa Perlien Pharmacie LEVINTSY Amboanato 032 94 455 92/034 24 404 25

GROSSISTE PHARMACEUTIQUE

NOM ET PRENOM SOCIETE ADRESSE TEL
ALFA BOUKARI Achraf UBIPHARM Madagascar Immeuble STTA module 3 Alarobia Antananarivo 032 11 520 00/032 11 520 01
ANDRIAMANANTENA Marcellin OPHAM Rte digue Andranoambo, Làlana Gal Andriamahazo Antananarivo 020 22 206 73
ANDRIAMAROMANANA Frédéric PHARMASANTE Lot II J 18C Ivandry Antananarivo 034 04 596 88
ANDRIAMBOLOLONA Olinirina Nisha MEDICO Diego 13, Rue Louis Brunet Antsiranana 032 21 140 36/034 17 097 00
ANDRIAMIHAJANIAINA Michel SK PHARMA LotIVM 104 DI Andohatapenaka Antananarivo 020 24 921 80/034 50 847 84
032 63 473 27
EGRAZ Philippe OPHAM Route digue Andranoambo, Làlana Gal Andriamahazo Antananarivo 020 22 206 73
HOUSSEN Souraya Neilla HOMEOPHARMA Immeuble TRADE TOWER Ivandry Alarobia Antananarivo 020 22 499 91/020 22 499 92/032 92 678 29
ISMAEL Natacha HOMEOPHARMA Immeuble TRADE TOWER Ivandry Alarobia Antananarivo 020 22 499 91/020 22 499 92
LEJAMBLE Gilles Nivo MEDICO SARL Ankorondrano enceinte Materauto Antananarivo 020 22 652 47
MANOVASOA Ezekiela GLOBAL PHARMA Tanambao Tolagnaro 032 41 669 78/034 59 592 56
MILY BAZEZY Maviah PHARMA - GROUP Lot AD 12 Bis Ambohibao, Antananarivo 020 22 440 90/032 78 598 60/034 85 370 22
MING Sylvain COFARMA 37, rue Ampanjaka Toera - BP 937 Antanimena Antananarivo 032 11 209 00
MONG RICHARD Léon DIPHAR PLUS Lot n°5 cité des 18 logements 67HA Nord Est Antananarivo 020 22 320 38/033 11 419 80
NAZAMOUDINE Kesarhoussen Moustapha NAJMI Pharma Lot III U 134 B - Enceinte Immeuble Record Anosizato Est Antananarivo 034 07 865 20
RABEARISON Johary SOMAPHAR Lot III U 49 A TER A Ankadimbahoaka Antananarivo 020 22 211 03/034 83 792 08
RABEZAHANA Tsiry Miarantsoa UBIPHARM Madagascar Immeuble STTA module 3 Alarobia Antananarivo 032 11 520 00/032 11 520 78
RAHAJASON Eugène Pascal DIPHAR PLUS Lot n°5 cité des 18 logements 67HA Nord Est Antananarivo 020 22 320 38/033 11 419 80
RAHARIJAONA Ranja Arnaud MEDICO SARL Ankorondrano enceinte Materauto Antananarivo 032 52 585 82 / 034 17 090 15
RAJAONARISON Nampoina Cédric SOPHARMAD Zone Industrielle Filatex Batiment N° F18 Ankadimbahoaka Antananarivo 032 82 520 66
RAKOTO RAMIAKAJATO Benjamin Marcel INTERPHARMA Module 1 et 2, Zone Industrielle Forello Tanjombato Antananarivo 032 12 112 12/034 61 518 23
RAKOTOBE Yvette DIPROPHARM Lot IVP 88F Ankadifotsy Antananarivo 020 22 662 17/032 04 450 97
RAKOTOMANGA Charles DICOPROPHAGI Lot IV A 17 Ambodivonkeky Ambohimanarina Antananarivo 033 07 739 51/034 07 817 07
RAKOTOSON Faly OPHAM Route digue Andranoambo, Làlana Gal Andriamahazo Antananarivo 020 22 206 73/033 08 489 32
RALAMBOHAVANA Désiré FARMAD BP 828 Ivato Antananarivo 033 11 845 76/034 20 444 15
RAMANANJANAHARY Tojosoa Daniel SALAMA Lot III A 112 Anjanamasina Anosiala Ambohidratrimo Antananarivo 034 71 283 76
RAMAROHASY Claudine UNIPHARM.GIE Lot II A 128 SGA Bis Nanisana Antananarivo 034 23 670 00
RAMIARAMANANA Andrianandrasana COFARMA 37, rue Ampanjaka Toera - BP 937 Antanimena Antananarivo 020 22 235 85/034 49 361 02
RAMILIARISOA Landinirina DROGEMAD BP 125 Ouest Ambohijanahary Antananarivo 034 02 419 36/034 02 202 58/034 05 236 03
RANARISOA Stéphanie MADASOPHAR Lot II W 36 V Ankorahotra Antananarivo 020 22 385 89 / 034 64 121 37/ 034 49 728 16
RANDRIAHASINORO Benjamina TGD 16, Boulevard de l'OUA Antananarivo 032 02 679 17
RASOAMIARAMANANA Rojo PHARMATEK Lot II R 145 B Ambohitrakely Antananarivo 020 22 523 22/020 22 597 25
RASOANAIVO Zico DICOPROPHAGI Lot IV A 17 Ambodivonkeky Ambohimanarina Antananarivo 032 96 051 22
RATOVOMANANTSOA Hamelo PHARMALIFE Ex-bâtiment Sicam Ampasika Mahajanga 034 77 821 30
RAVELONARIVO Tiana MADASOPHAR Lot II W 26 V Ankorahotra Antananarivo 034 64 121 37
RAZAFINDRANORO Emma SOPHASU Rue Ramilijaona, Androndra Antananarivo 020 22 220 65/034 22 220 65
RAZAFINDRAZAKA Vololomboahangy EPIONE Lot II J 164 TER Ambodivoanjo Ivandry Antananarivo 034 02 157 98/034 12 550 16
RAZANABAHINY MAROJAMA Christian CAP Lot 145B BIS/3603 Antarandolo Fianarantsoa 032 63 372 71/034 63 404 30
RAZANAJATO Jessy DIPROPHARM Amparihingidro Mahajanga 034 04 202 40
TSARALAHY Nérée SALAMA SAVA Lot 655 Ambodisatrana I Sambava 032 97 174 05
ZAKIR Houssen Kakal PHARMA PLUS 10, Avenue Pasteur Bazarikely Antsiranana 032 02 107 86/033 02 107 86
DISTRIPHARMA 10, rue de Commerce Toamasina 020 53 325 47

ORGANISME PRIVEE

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
ANDRIANOME Soafara PSI Immeuble Fiaro, Rue Jules Ranaivo Escalier-D, 2ème étage 020 22 629 84/032 07 463 38
RAZAFINDRABE Falihery OMS Maison commune des Nations Unies Zone Galaxy Andraharo 032 03 303 19
RANDRIANAIVO Hortense PL CONSULTING Explorer Business Park BAT A1 Akorondrano 032 07 136 32/034 58 913 26

PHARMACIEN FONCTIONNAIRE

NOM ET PRENOM OFFICINE ADRESSE TEL
ANDRIAMASIZAFY Jacquelin HOMI Antsiranana Antsirananana 032 41 825 51
HANITRINIANA Martine CHU Manakara Manakara 034 55 970 55
LEDOMA Jasmin CHU Manhajanga Mahajanga 032 02 711 07/034 74 663 23
MAHAVANY Nicole Direction de la pharmacie, des laboratoires et de la médecine traditionnelle Ministère de la santé publique 034 19 564 19/032 02 534 88/034 05 800 04
MALALANIAINA Iarivo Hasina Direction de la pharmacie, des laboratoires et de la médecine traditionnelle Ministère de la santé publique 034 37 371 06
MANDIMBINIRINA Julio Brice HOMI Soavinandriana Antananarivo 034 81 414 41
MIRANAHANITRINIAINA Bakoly Miaharijaona CHRR Antsirabe Antsirabe 034 13 600 40
RAFIDISON Bertrand CHU Toliary Toliary 033 89 768 44
RAFIEFERANTSOA Tendry HJRA Anosy Antananarivo 034 16 163 88
RAHELINJANAHARY Vero Agence du Médicament de Madagascar Ministère de la santé publique 020 22 365 22/033 02 209 31/0334 81 874 82
RAKOTONDRINA Noro Hasinambinina Direction de la pharmacie, des laboratoires et de la médecine traditionnelle Ministère de la santé publique 033 82 457 36
RAKOTONIRINA Mihary Valisoa HMP Fianarantsoa Fianaranstoa 034 81 479 68
RAMAHATRA Harinaivo Hopital des Enfants Tsaralalana Antananarivo 034 16 063 80
RANAI VO Sandy HJRA Anosy Antananarivo 033 80 693 39
RANAIVOSON Rotsy Nala CHU Befelatanana Mahamasina Antananarivo 032 11 102 12/03414 204 21
RANAIVOZANANY Voahary HOMI Soavinandriana Antananarivo 034 50 011 50
RANDRIANANDRIANINA Holiseheno Agence du Médicament de Madagascar Ministère de la santé publique 020 22 365 22/033 03 400 15
RANDRIANATOANDRO Safidy Arnaud CHU Fianarantsoa Tambohobe Fianarantsoa 034 28 815 08
RATOVONIANA Jeyma Onylie CHU TOAMASINA Analankininina Toamasina 034 84 238 30
RATSIMARIZAY Joharizaka 032 95 190 65 / 033 12 701 01
RAVAOHARIMALALA Maximine CHU Andohatapeneka Andohatapenaka Antananarivo 034 19 392 87
RAVELOJAONA Hanitra Agence du Médicament de Madagascar Ministère de la santé publique 020 22 365 22/034 02 387 14
RAVELOMAMPIANINA Hoby Sitraka Agence du Médicament de Madagascar Ministère de la santé publique 020 22 365 22/034 10 677 11
RAVELOMANANTSOA Anja CHU-GOB Mahamasina Antananarivo 032 48 211 51
RAZAFIARIMANANTSOA Faniry Francia HOMI Soavinandriana Antananarivo 034 40 193 22
RAZAFIMBOLA Esthère HMP Toamasina Toamasina 033 14 640 12
RAZANADIMBY Nirinomenjanahary Larissa Direction de la pharmacie, des laboratoires et de la médecine traditionnelle Ministère de la santé publique 032 02 379 93/034 50 268 44
Retour en haut